Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

" W wychowaniu chodzi bowiem o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, aby bardziej "był", a nie tylko więcej "miał" - aby więc poprzez wszystko, co "ma", co "posiada", umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy aby również umiał bardziej "być" nie tylko z "drugimi", ale także i "dla drugich."

Papież Jan Paweł II

Jeśli czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
Jeśli nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
Jeśli masz problemy rodzinne lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
Jeśli masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
Chcesz po prostu z kimś porozmawiać.
Chcesz pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
Nie czekaj, aż problemy się nawarstwią i trudniej będzie je rozwiązać.

Przyjdź, zapraszam
Pedagog szkolny mgr Renata Dyda

Czas pracy pedagoga szkolnego

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

10.00-14.00

11.00– 15.00

8.00 – 12.00

11.30 - 15.30

8.00 – 12.00

 

 


Pedagog szkolnyPedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego.

Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Do zadań pedagoga należy:

· pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

· określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;

· sprawowanie opieki nad uczniami nauczanymi indywidualnie;

· udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

· koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;

· działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

· współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

· współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

· udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych

W ramach swojej pracy współpracuję z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:
· Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
· Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
· Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich
· Komendą Powiatową Policji
· Pedagogami ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
· Uczelniami Wyższymi